ERPEEM
Regulamin
     

Regulamin hurtowni internetowej ERPEEM

 1. Hurtownia internetowa ERPEEM działająca pod adresem ''hurt.smogor.com'', zwana dalej "e-hurtownią", prowadzona jest przez PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Zakaszewskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, NIP 596-114-81-72
 2. E-hurtownia umożliwia klientom składanie zamówień, stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór dostępnego w e-hurtowni.
 3. 1. Klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez e-hurtownię są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
  2. Warunkiem dokonania zakupu w hurtowni internetowej jest akceptacja Regulaminu.
 4. 1. Klient uzyskuje możliwość korzystania z e-hurtowni z chwilą otrzymania od PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór loginu oraz hasła.
  2. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego loginu oraz hasła.
  3. Klient odpowiada za korzystanie z loginu oraz hasła przez osoby, które się nimi posługują.
 5. Dostęp do e-hurtowni następuje poprzez zalogowanie się Klienta na stronie internetowej e-hurtowni.
 6. 1. Logowanie się Klienta do e-hurtowni oznacza akceptację Regulaminu.
  2. Składanie zamówień przez Klienta w e-hurtowni odbywa się na podstawie Regulaminu.
 7. Sposób korzystania z e-hurtowni w zakresie technicznych czynności podejmowanych w celu złożenia zamówienia określony został w panelu "pomoc" e-hurtowni. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z tymi zasadami i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
 8. 1. Ceny towarów w e-hurtowni podawane są w polskich złotych (PLN).
  2. Ceny towarów w e-hurtowni są cenami netto, chyba że wyraźnie zaznaczono, że wskazana cena
  3. Ceny brutto zawierają podatek VAT według obowiązujących stawek.
  4. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
  5. Cena produktu, który znajduje się w promocji bądź wyprzedaży nie podlega ogólnemu upustowi (rabatowi) udzielanemu Klientowi od kwoty składanego zamówienia.
 9. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór
 10. Zdjęcia towarów zamieszczane w e-hurtowni mają znaczenie poglądowe. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór zastrzega sobie, że opakowania zamawianych towarów mogą różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach w e-hurtowni.
 11. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówień.
 12. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w e-hurtowni, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy złożonych zamówień przyjętych do realizacji.
 13. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem e-hurtowni można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 14. 1. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór dostarcza zamówiony towar na adres wskazany przez Klienta jako miejsce dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie ustalonym z Klientem.
  2. Koszt transportu towaru do miejsca wskazanego przez Klienta wliczony jest w cenę zamówionego towaru.
  3. Klientowi przysługuje prawo odbioru towaru bezpośrednio z magazynu PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór.
 15. 1. Z chwilą wysłania zamówienia przez Klienta dochodzi między PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór a Klientem do zawarcia umowy sprzedaży towaru wskazanego w zamówieniu. Wysyłając zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór do obciążenia Klienta fakturą VAT bez konieczności uzyskiwania podpisu przez Klienta.
  2. Strony ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży towaru jest Międzyrzecz.
  3. Płatność za dostarczony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór wskazany na fakturze VAT.
  4. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór.
  5. W przypadku nie dokonania płatności przez Klienta, PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór zastrzega sobie prawo do zlecenia wybranej firmie windykacyjnej dochodzenia płatności i obciążenia Klienta kwotą, odpowiadającą poniesionym z tego tytułu przez PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór udokumentowanym kosztom, niezależnie od prawa PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności.
 16. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z e-hurtowni lub do odstąpienia od realizacji zamówienia i poinformowania o tym Klienta w przypadkach, gdy zamówienia zostało złożone:
  1. z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła przez osoby nieupoważnione,
  2. z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,
  3. przez Klienta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony towar,
  4. z naruszeniem Regulaminu,
  5. przez Klienta wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator, Klient został wykreślony z właściwego rejestru.
 17. Umowy łączące PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór z Klientem w czasie korzystania z e-hurtowni należy tak tłumaczyć, aby możliwe było łączne stosowanie zapisów Regulaminu i umowy. W przypadku niedającej się przezwyciężyć sprzeczności zapisów, pierwszeństwo ma umowa.
 18. 1. Uznaje się, że osoba odbierająca towar dostarczony przez PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór w miejsce wskazane w zamówieniu, jest należycie upoważniona przez Klienta do odbioru towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację dostawy w imieniu Klienta.
  2. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 19. 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, wystąpienia uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia przez PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór reklamacji jest spisanie i przedłożenie PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór protokołu opisującego stwierdzone wady podpisanego przez Klienta i przewoźnika.
  2. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór rozpatrywała będzie reklamacje obejmujące wady, stwierdzone w protokole, o którym mowa wyżej, w terminie do 7 dni od dnia dostawy, zaś wszelkie inne wady o ile zostały zgłoszone PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, nie później jednak niż do 30 dni od dnia dostawy.
 20. 1. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta lub zamówiony towar nie został dostarczony do Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
  2. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.
 21. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do e-hurtowni, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.
 22. PPHU ''ERPEEM'' Wiesław Smogór zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak też do zaprzestania prowadzenia e-hurtowni bez wcześniejszego poinformowania.
 23. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie e-hurtowni.
 24. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 25. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie, jest Sąd rzeczowo właściwy w Gorzowie Wielkopolskim.